รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/คุณอัญชลี           
ผู้เทศนา : อ.กัวหมิ่นอี๋/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์      
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลิวซิน
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์          
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณหวางลี่เผิง คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหลิวซิน คุณจางจ้าน

ใคร่ครวญพระวจนะ :2 ทิโมธี 3:16-17”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :       สรรเสริญ สรรเสริญ พระคำ หมดทั้งชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “มัทธิว 28:16-20” คุณสิริ/คุณอัญชลี
คณะนักร้องภาคภาษาไทย-จีน : “Teach Me Your Way, O Lord”        
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลิวซิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน”                          
เทศนา : “เรียนรู้เพื่อไปสอน”“มัทธิว 28:16-20” อ.กัวหมิ่นอี๋/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าขอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ”           
เพลงพิเศษจากรวีฯ เด็กกลาง ภาคภาษาไทย-จีน : “Seek Ye First” 
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

主日崇拜程序
二四年五月五日十時

領  詩:何張佳韻師母,李尤尤姊妹                           
講  員:郭敏儀傳道
領  會:林順意弟兄,何奇美姊妹                              
奉獻禱告:劉 昕弟兄
司  琴:Sasirak姊妹        
主  餐:陳文明傳道
收奉獻:王力鵬弟兄、陳潮進弟兄、劉 昕弟兄、張 贊弟兄、林文英姊妹、李尤惠姊妹

宣    召:                                                     
默想神的話:提摩太後書 3:16-17
唱詩讚美神:讚美耶穌 祢的話 主我獻上生命給禰
讀    經:馬太福音28:16-20(新約46頁)
國,泰語詩班獻詩: Teach Me Your Way, O Lord
奉獻禱告:                                                                               
唱    詩:救主全捨 (4節全唱)
講    道: “受教去教導”  馬太福音28:16-20
回 應 詩:(呼召)我愛傳揚這福音(3節全唱)
泰語部兒童主日學呈獻:Seek Ye First                                  
主    餐:陳文明傳道
報    告:
祝    福:
唱    詩: “阿門頌”
默禱、散會:

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวรทัย รักหฤทัย    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณี ชาวเมืองแมน คุณสลินทิพย์ ศรียุทธไกร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 11:4”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ร่างกายของฉันคือพระวิหาร เกลียวเชือก โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด พระเจ้าดีต่อฉัน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 3:1-12 คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราจะสร้างประชากร”                            
เทศนา : “ซ่อมแซมกำแพง”เนหะมีย์ 3:1-32อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่”                                  
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

主日崇拜程序
二四年四月廿八日十時卅分

領  詩:王力鹏弟兄      
領  會:楊樹群弟兄
講  員:何澤平牧師     
司  琴:趙國婷姊妹
收奉獻:洪素卿姊妹、趙國蕊姊妹、張鳳琴姊妹、尤鉷榆姊妹

宣    召:                                                        
唱詩讚美神:全然向禰  主祢永遠與我同在   更新我心意
默想神的話:何西阿書 10:1  
禱    告:
奉獻禱告:                                                                              
唱    詩:第354首 獻己於主(4節全唱)
讀    經:約翰福音15:1-17(新約 150頁)
講    道: “多結果子,榮耀主名!” 約翰福音15:1-17
回 應 詩:(呼召)第77首 萬福泉源(3節全唱)
報    告:
祝    福:
唱    詩: “讚美一神”
默禱、散會:

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                         
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณณัฐฐิติชญา อธิกะพาณิชย์กุล    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                 
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอุไรพร จิตวารี คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย        
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 42:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า ซ่อนข้าไว้ เสริมกำลังใหม่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 12:20-36 คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เครื่องบูชาที่หายใจ”                               
เทศนา : “อยากจะเห็นพระเยซู” “ยอห์น 12:20-36” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ”          
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

10/827