หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศ และเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชั่น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระบบการปกครองเข้าสู่ภาวะปกติ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอรับชั่น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ระบบการปกครองเข้าสู่ภาวะปกติอย่างที่ควรจะเป็นไป [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ความรุนแรงของโลก เพราะในปีที่ผ่านมามีการก่อการร้ายในที่ต่างๆ ทั่วโลกของกลุ่ม ISIS ความรุนแรงจากการเหยียดผิว สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ความแตกต่างทางความเชื่อ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงมากขึ้น ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะมีทางออกที่ดีกว่าการใช้กำลัง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ที่มีน้ำท่วมหลายครั้งในเขตเมือง และหลายจังหวัดในภาคใต้ ทั้งที่สตูล สงขลา พัทลุง ยะลา ตรัง ปัตตานี อธิษฐานเผื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ที่เดือดร้อน
2.ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องที่คริสตจักรพระคุณ ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้คือ การมีชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่สัตย์ชื่อของพระเจ้า ทั้งในชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตในการทำงาน และการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ขอบคุณพระเจ้าที่การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคม ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ในปี 2018
2.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ที่หลายพื้นที่ทั้งทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอิสาน รวมถึงภาคใต้ที่อยู่ในฤดูมรสุม อธิษฐานเผื่อการจัดการน้ำที่ดี การระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่จะทำได้อย่างรวดเร็วและบรรเทาความเดือดร้อนได้ (บางพื้นที่น้ำท่วมมากกว่า 1 เดือน) [Read more…]