หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2022

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ปี 2022 คริสตจักรต้องการหนุนใจสมาชิกให้มีชีวิตที่เข้มแข็งและกล้าหาญ และพร้อมจะเดินหน้าไปกับพระเจ้า ส่งเสริมให้มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีการสามัคคีธรรม และการประกาศ โดยมีคำขวัญปีสำหรับปี 2022 ว่า “เสริมสร้าง เพิ่มสัมพันธ์ นำวิญญาณ”
2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ที่กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ เพื่อควบคุมการระบาด การจัดหาวัคซีนและการฉีดเข็ม 3 สำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน และการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตลดน้อยลง มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตอนนี้ที่มีการผ่อนคลาย เปิดโรงเรียน และเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อธิษฐานเผื่อการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน และการเฝ้าระวังที่จะไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยดีขึ้น แม้จะยังมีการระบาดในวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อหลักหมื่น และจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวัน แต่ก็มีความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการ อธิษฐานเผื่อการปรับตัวของประชาชนที่จะสามารถอยู่กับสถานการณ์โควิด และยังระมัดระวังในการดูแลตัวเอง รวมถึงเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผน [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น [Read more…]