สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月十三日

สูจิบัตร 13 มกราคม 2019

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  13 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

สูจิบัตร 6 มกราคม 2019

國語部程序表二〇一九年一月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  6 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรพรรณา คุณพรรณี คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางฟ่งฉิน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 30 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 ธันวาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางฟ่งฉิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ  คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月廿三日

สูจิบัตร 23 ธันวาคม 2018

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  23 ธันวาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 09:30 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหลูเหยียนเซิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 16 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  16 ธันวาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร        
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฑิฆัมพร      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:  คุณดวงพร คุณน้ำทิพย์
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]