สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 14 กรกฎาคม 2019

國語部程序表二〇一九年七月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  14 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณปิยะ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณวันดี
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 7 กรกฎาคม 2019

國語部程序表二〇一九年七月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  7 กรกฎาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 30 มิถุนายน 2019

國語部程序表二〇一九年六月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 มิถุนายน ค.ศ. 2019    เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 23 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  23 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 16 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า

ประจำวันอาทิตย์ที่ :  16 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณชนมน คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]