สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 17 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  17 มีนาคม ค.ศ. 2019   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุภัทรา คุณวรรณนิสา
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 10 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  10 มีนาคม ค.ศ. 2019     เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 3 มีนาคม 2019

國語部程序表二〇一九年三月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  3 มีนาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย คุณซือติ้งเสิ้น คุณหลี่ชิงชิง [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณหลูเหยียนเซิน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย คุณซือติ้งเสิ้น คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณชาญกิจ
คุณอภิทาน คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

สูจิบัตร 24 กุมภาพันธ์ 2019

國語部程序表 二〇一九年二月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณอภิรดี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]