สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 11 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月十一

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสิชาญ คุณคณิน
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 4 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณอู๋เหม่ยอวี๋
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณนา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณหลี่หวาเจิน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018

สูจิบัตร 28 ตุลาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  28 ตุลาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณรพีพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

สูจิบัตร 21 ตุลาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  21 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณขวัญเนตร คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018

สูจิบัตร 14 ตุลาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  14 ตุลาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]