สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

สูจิบัตร 27 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

สูจิบัตร 20 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  คุณอภิทาน ลี
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

สูจิบัตร 13 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

สูจิบัตร 6 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม
ใคร่ครวญพระวจนะ :  “สดุดี 103:1-5”   [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

สูจิบัตร 30 สิงหาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年八月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
30 สิงหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]