สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

สูจิบัตร 2 สิงหาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年八月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย
ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2020

สูจิบัตร 26 กรกฎาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年七月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2020

สูจิบัตร 19 กรกฎาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年七月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2020

สูจิบัตร 12 กรกฎาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年七月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2020

สูจิบัติ 5 กรกฏาคม 2020

國語部程序表 二〇二〇年七月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 กรกฏาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]