สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

สูจิบัตร 5 เมษายน 2020

國語部程序表二〇二〇年四月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 เมษายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เพลงสั้น :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 29 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  29 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เพลงสั้น :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 22 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  22 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 15 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  15 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณปุณิกา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 8 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]