สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 9 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  9 มิถุนายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสิชาณีญ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณพรรณี
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 2 มิถุนายน 2019

國語部程序表 二〇一九年六月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  2 มิถุนายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางจิ้ง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เต่อเหลียง คุณจ้าวเวยฟง คุณโจวตู้เจียง คุณจางจ้าน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 26 พฤษภาคม 2019

國語部程序表 二〇一九年五月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอมณี คุณสุภัทรา
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 19 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  19 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอรวรรณ คุณภัทรพร
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณชัยพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019

สูจิบัตร 12 พฤษภาคม 2019

國語部程序表二〇一九年五月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  12 พฤษภาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณชนมน คุณอุไรพร [Read more…]