สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 9 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  9 ธันวาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนฤมล คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 2 ธันวาคม 2018

國語部程序二〇一八年十二月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  2 ธันวาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหลี่หวาเจิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณวรวดี คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 25 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร        
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 18 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรพรรณา คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 11 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月十一

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสิชาญ คุณคณิน
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]