สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 15 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  15 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณปุณิกา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 8 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 1 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  1 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟ่านเสี่ยวฮวา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

สูจิบัตร 23 กุมภาพันธ์ 2020

國語部程序表 二〇二〇年二月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอภิรดี คุณวรรณนิสา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

สูจิบัตร 16 กุมภาพันธ์ 2020

國語部程序表二〇二〇年二月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณชูพรรณ คุณวันดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชนมน คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]