สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2010

สูจิบัตร 3 ต.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 3 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์  ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณเฉินจิ้ง  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณธีระ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010

สูจิบัตร 26 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสุมล/คุณพรพรรณา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2010

สูจิบัตร 19 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 19 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวรีรัตน์/คุณณิชา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2010

สูจิบัตร 12 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณวรวดี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณพรพรรณา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2010

สูจิบัตร 5 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (วันมิชชั่น)
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณจ้าวฟ่งฉิน  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณสยุมพร คุณกงอิ๋ง คุณเฉินจิ้ง  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา  ผู้เทศนา : อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์ [Read more…]