สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018

สูจิบัตร 14 มกราคม 2018

國語部程序表二〇一八年一月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  14 มกราคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราขอบพระคุณ ในทางพระองค์ เปิดดวงตา สิ่งเดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 12:1-11” คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : “เธสะโลนิกาและเบโรอา” “กิจการ 17:1-15” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *