วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 1 ยอห์น 4:18 “ความรักที่สมบูรณ์”

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย
เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ ได้บอกถึง “คุณลักษณะ” สำคัญอย่างหนึ่งของ “ความรัก” คือ?
Q2 อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ “ความรักของคุณ” ขาดลักษณะสำคัญที่พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวถึง? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมความรักของคุณให้สมบูรณ์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 27-29    2 โครินธ์ 10

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน สดุดี 30:11 “ความทุกข์ยากลำบาก”

สำหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรำ
พระองค์ทรงแก้เสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออก
และทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดี

Q1 เมื่อผู้เขียนสดุดีบทนี้นำ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่เขาเผชิญหน้ามามอบไว้กับพระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร?
Q2 คุณกำลังสวม “ผ้ากระสอบ” (ความทุกข์ยากลำบาก) ในเรื่องใดอยู่ นำ “ผ้ากระสอบนั้น” มามอบให้พระเจ้าด้วยการอธิษฐาน เพื่อพระองค์จะเปลี่ยนให้เป็น “ความชื่นชมยินดี”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 25-26    2 โครินธ์ 9

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน ฮีบรู 4:9-10 “เข้าสู่การพำนักของพระเจ้า”

ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า
เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน
เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์

Q1 คำว่า “วันสะบาโต” เกี่ยวข้องกับ “ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คำว่า “ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้า” ช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับ “การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” ที่จะมาถึงนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 22-24    2 โครินธ์ 8

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน เฉลยธรรมบัญญัติ 4:7 “คนอื่นไม่มี”

เพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน
อย่างกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงอยู่ใกล้เรา
ในเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์

Q1 อะไรคือ “สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลมี” แต่ “ชนชาติอื่นไม่มี”?
Q2 ข้อพระคัมภีร์นี้หนุนใจคุณใน “การอธิษฐาน” และ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน”อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 19-21   2 โครินธ์ 7

วันพุธที่ 13 กันยายน 1 ยอห์น 3:2 “ชีวิตคริสเตียน”

ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า
และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร
แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์
เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น
และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์

Q1 การเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่า “ชีวิตของเราจะไม่ทำผิดบาป” หรือ “เราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” แต่ชีวิตของเราจะเป็นแบบไหน? (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
Q2 “และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางคนที่ไม่เชื่ออย่างไร?
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 16-18    2 โครินธ์ 6