วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 1 ยอห์น 5:18 “รู้ว่า..”

เราทั้งหลายรู้ว่า คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป
แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา

Q1 ยอห์นบอกถึง “ความจริง” ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของ “คนที่เกิดจากพระเจ้า” หรือ “คนที่เป็นบุตรของพระเจ้า” ไว้ 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อธิษฐานขอให้ “ความจริง” ทั้ง 3 ประการเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพื่อคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าจะ “รู้ว่า” คุณคือ “คนที่เกิดจากพระเจ้า” และรู้ว่าคุณคือ “บุตรของพระเจ้า”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 9-10   กิจการ 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน ฮีบรู 13:16 “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย”

จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน
เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

Q1 “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย” มี 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย” ทั้ง 2 ประการเกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 6-8   ยอห์น 21

วันพุธที่ 12 มิถุนายน สดุดี 30:5 “แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า”

เพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่ง
และความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิต
การร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า

Q1 คำว่า “พระพิโรธ” “ความโปรดปราน” “การร้องไห้” และ “ความชื่นบาน” เกี่ยวข้องกับ “แผนการของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เยเรมีย์ 29:11 ประกอบ)
Q2 “แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า” ช่วยให้คุณผ่านวันเวลาร้ายๆ ในชีวิตที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เยเรมีย์ 29:11 พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 3-5      ยอห์น 20

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน โรม 5:8 “สำแดงความรัก”

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย
คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

Q1 พระเจ้าทรง “สำแดงความรัก” ของพระองค์ต่อมนุษย์อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ”)
Q2 คุณจะ “สำแดงความรักของคุณต่อคนอื่นๆ” เหมือนที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่อคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอสรา 1-2    ยอห์น 19:23-42

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน มาระโก 8:29 “ท่านว่าเราเป็นใคร?”

พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร”
เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์**”

Q1 ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงถามเหล่าสาวกว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใคร?” เหล่าสาวกก็ตอบว่า บางคนว่าเป็นยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และบางคนว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูจึงหันมาถามสาวกว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใคร?” คำตอบที่ได้รับกลับมาคืออะไร?
Q2 ถ้าพระเยซูถามคุณว่า “ท่านว่าเราเป็นใคร?” คุณจะตอบพระองค์อย่างไร? และทำไมคุณจึงตอบเช่นนั้น?
หมายเหตุ: พระคริสต์** เป็นภาษากรีก ซึ่งตรงกับคำว่า “พระเมสิยาห์” ในภาษาฮีบรู แปลว่า “เจิมหรือชโลม” สำหรับคนยิว “พระคริสต์” หรือ “พระเมสิยาห์” คือ พระผู้ช่วยให้รอด ที่จะมาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอล

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 34-36     ยอห์น 19:1-22