วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 3:20 “ยืนอยู่ที่ประตู”

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา
และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา”

Q1 ภาพของ “พระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตู” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์อย่างไร?
Q2 มี “ประตูชีวิต” ด้านใดในชีวิตของคุณที่ไม่ยอมเปิดออกให้กับพระเยซู ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะให้พระองค์เข้ามาใน “ประตูชีวิต” บานนั้น และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 4-6        มาระโก 4:1-20

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ โคโลสี 3:23 “ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ”

ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำ@ด้วยความเต็มใจ
@เหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า @ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์

Q1 เปาโลได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ในการลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค/ปัญหา” ที่ทำให้คุณไม่สามารถมี “ทัศนคติ” ตามคำแนะนำของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 1-3        มาระโก 3

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 18:24 “เพื่อน”

“มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน
แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง”

Q1 คำว่า “แสร้งทำ” และ “ใกล้ชิด” สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “เพื่อนแท้” หรือ “มิตรแท้” อย่างไร?
Q2 คุณจะเป็น “เพื่อนแท้” ต่อคนที่อยู่รอบๆ ข้าง และพี่น้องในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 26-27         มาระโก 2

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ อพยพ 14:14 “รบแทน”

“พระเจ้า@จะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด”

Q1 เมื่อชนชาติอิสราเอลต้องเผชิญหน้ากับภัยอันตราย และการคุกคามของศัตรู พระเจ้าทรงกระทำอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “สงครามชีวิต” ในเรื่องใดบ้าง? (ครอบครัว/การทำงาน/การเรียน/ความสัมพันธ์/ความผิดบาป) พระเจ้าทรง “รบแทนคุณ” เพื่อให้คุณมี “ชีวิตที่สงบสุข” ในสงครามชีวิตเหล่านั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 25              มาระโก 1:29-45

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2 ทิโมธี 4:7 “มีเป้าหมาย”

@ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง
@ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด
@ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว

Q1 เปาโลดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยมี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต คุณจะพูดได้ไหมว่า “ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” ถ้าคุณตอบว่า “พูดได้” อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ถ้าคุณตอบว่า “ยังพูดไม่ได้” อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะรักษาความเชื่อไว้ได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 23-24         มาระโก 1:1-28