วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม โคโลสี 4:2 “ท่าทีในการอธิษฐาน”

จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ

Q1 คำว่า “จง” “ขะมักเขม้น” “เฝ้าระวัง” และ “ขอบพระคุณ” สอนถึง “ท่าทีในการอธิษฐาน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการพัฒนา “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 13-15             ยอห์น 7:1-24

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:26-27 “โกรธได้”

จะโกรธก็โกรธได้ @แต่อย่าทำบาป
@อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และ@อย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ “ไม่ได้สอน” หรือ “ห้ามไม่ให้เราโกรธ” แต่สอนให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับ “การโกรธ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ใปใช้กับคนที่คุณโกรธอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 10-12             ยอห์น 6:41-71

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม มัทธิว 6:14-15 “ยกโทษ”

เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์@จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย
แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่าน@จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงให้ “เหตุผล” ที่เราควรจะ “ยกโทษให้คนอื่น” อย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการที่จะ “ยกโทษ” ให้กับคนที่กระทำผิดหรือกระทำไม่ดีต่อคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 7-9   ยอห์น 6:22-40

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 1 โครินธ์ 10:23-24 “การตัดสินใจ”

เราทำสิ่งสารพัดได้@แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์
เราทำสิ่งสารพัดได้ @แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น
@อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว @แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ให้ “หลักการ” เกี่ยวกับ “การตัดสินใจลงมือกระทำ” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “หลักการ” เกี่ยวกับ “การตัดสินใจ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 4-6   ยอห์น 6:1-21

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม สดุดี 31:24 “ใจของท่าน”

@จงเข้มแข็ง และให้ใจของท่าน@กล้าหาญเถิดนะ
ท่านทั้งปวงผู้@รอคอยพระเจ้า

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้สอนถึง “หลักการ” สำหรับการเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” “ความทุกข์ยากลำบาก” หรือ “การท้อแท้ใจ” อย่างน้อย 3 ประการ คือ?
Q2 คุณจะนำ “หลักการ” ทั้ง 3 ประการ ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” “ความทุกข์ยากลำบาก” หรือ “ความท้อแท้ใจ” ที่คุณมีในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศาวดาร 1-3   ยอห์น 5:25-47