วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 1 เธสะโลนิกา 5:12-13 “คำแนะนำ”

พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน
ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน
จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำ จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน

Q1 เปาโลได้แนะนำ “ท่าทีของสมาชิกคริสตจักร” ที่ควรจะมีต่อ “ผู้นำ” “ผู้เลี้ยง” “มัคนายก” “อาจารย์” “ศิษยาภิบาล” ไว้อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ขอ” “ให้” “จง”)
Q2 คุณจะนำสิ่งที่เปาโล “แนะนำ” ไปใช้กับ “ผู้นำ” “ผู้เลี้ยง” “มัคนายก” “อาจารย์” “ศิษยาภิบาล” ใน “คริสตจักรพระคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 5-8            วิวรณ์ 2

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม สุภาษิต 23:12 “การฟังเสียงพระเจ้า”

จงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้

Q1 คำว่า “เอาใจของเจ้า” และ “เอาหูของเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การฟังเสียงพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การฟังเสียงพระเจ้า” สำหรับการนมัสการในวันนี้อย่างไร? (รวมถึงการฟังเสียงพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการเฝ้าเดี่ยว)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 1-4            วิวรณ์ 1

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ยอห์น 13:34 “บัญญัติใหม่”

เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน
เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น

Q1 “บัญญัติใหม่” ที่พระเยซูคริสต์ได้ให้กับเหล่าสาวกคืออะไร?
Q2 มี “ใคร” บ้างที่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะทำตาม “บัญญัติใหม่” ของพระเยซูคริสต์ได้ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะทำให้บัญญัติใหม่นี้เป็นจริงในชีวิตของคุณ (รักใครคนนั้น)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 11-12      ยูดา

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม กาลาเทีย 5:1 “เป็นไท”

เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท
เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย

Q1 ความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะช่วยให้คุณ “เป็นไท” และ “เป็นอิสระ” จากสิ่งใด? (ดู โรม 6:6 ประกอบ)
Q2 วันนี้คุณกำลังจะกลับไปเทียมแอกกับ “ความผิดบาป” เดิมๆ อีกหรือไม่? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า ที่คุณจะเป็นไทจากความผิดบาปเหล่านั้น
หมายเหตุ: โรม 6:6  เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 8-10        3 ยอห์น

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม ฟีลิปปี 3:20 “บ้านที่แท้จริง”

แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด
ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้า

Q1 “บ้านที่แท้จริง” ของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหน?
Q2 วันนี้คุณเตรียมชีวิตของคุณสำหรับ “บ้านที่แท้จริง” ของคุณอย่างไร หรือ คุณมัวแต่ยุ่งสาละวนอยู่กับการเตรียมตัวสำหรับ “บ้านชั่วคราว” ในโลกนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 5-7           2 ยอห์น