วันพุธที่ 17 เมษายน ลูกา 6:45 “คนดี & คนชั่ว”

คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน
และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตน
ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น

Q1 “คนดี” และ “คนชั่ว” ต่างนำ “ของดี” และ “ของชั่ว” ออกมาจากแหล่งเดียวกันคือ?
Q2 คุณจะเป็น “คนดี” ได้อย่างไร? (ดู โรม 12:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 12:1-2 1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 1-2        ลูกา 14:1-14

วันอังคารที่ 16 เมษายน เอเฟซัส 2:21-22 “ในพระองค์ (เยซูคริสต์)”

ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท
และ
@เจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และในพระองค์นั้น ท่านก็กำลังจะ
@ถูกก่อขึ้น
ให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำว่า “ในพระองค์ (พระเยซูคริสต์)” มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17  เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 30-31   ลูกา 13:20-35

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน สดุดี 103:11-12 “ความรักมั่นคง & การให้อภัย”

เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด
ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น
ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด
พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น

Q1 “ฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด” และ “ตะวันออกไกลจากตะวันเท่าใด” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักมั่นคง” และ “การให้อภัย” ของพระเจ้าที่มีต่อเราที่เป็นผู้ที่เชื่อ และไว้วางใจในพระองค์อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ใช้เวลาทบทวนถึง “ความรักมั่นคง” และ “การให้อภัย” ของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของคุณ ใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 27-29   ลูกา 13:1-19

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน วันครอบครัว ปฐมกาล 1:27 “ครอบครัวแรก”

พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์
ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น
และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

Q1 ใครคือผู้ที่ “สร้างมนุษย์” เป็นชายและหญิง และ “เริ่มต้นชีวิตครอบครัวแรก” ในโลกใบนี้? (ดู ปฐมกาล 2:24 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ “ครอบครัวของคุณ” เผื่อทุกๆ คนที่อยู่ในครอบครัว ขอพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นชีวิตครอบครัว จะทรงนำครอบครัวของคุณตลอดไปหมายเหตุ: ปฐมกาล 2:24  เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 25-26   ลูกา 12:32-59

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ สดุดี 71:18 “วัยชราและผมหงอก”

แม้จะถึงวัยชราและผมหงอกก็ตาม
ข้าแต่พระเจ้า (1) ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย
จนกว่าข้าพระองค์ (2) จะประกาศถึงอานุภาพของพระองค์แก่ชาติพันธุ์ถัดไป
และฤทธิ์เดชของพระองค์แก่ผู้ที่จะเกิดมา

Q1 ผู้เขียนสดุดีที่อยู่ใน “วัยชราและผมหงอก” ได้อธิษฐานทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้า?
Q2 วันนี้เป็น “วันผู้สูงอายุ” คุณจะมีส่วนทำให้ “คำทูลขอ” ทั้ง 2 ประการของผู้เขียนสดุดี “เป็นจริง” ในชีวิตของผู้สูงอายุ (คุณพ่อ/คุณแม่/คุณปู่/คุณย่า/คุณตา/คุณยาย/คุณทวด) ที่อยู่ในบ้านของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 22-24   ลูกา 12:1-31