วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม อิสยาห์ 40:28 “ท่านไม่เคยรู้หรือ ท่านไม่เคยได้ยินหรือ”

ท่านไม่เคยรู้หรือ ท่านไม่เคยได้ยินหรือ
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย
ความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะหยั่งรู้ได้

Q1 อิสยาห์ตั้งคำถาม “ท่านไม่เคยรู้หรือ ท่านไม่เคยได้ยินหรือ” เพื่อให้ชนชาติอิสราเอลได้ตระหนักถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” อย่างน้อย 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 “คำถาม” ของอิสยาห์ และ “พระลักษณะของพระเจ้า” ทั้ง 4 ประการ หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับปัญหา ความกังวล ความทุกข์ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 94-96            โรม 15:14-33

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2 ทิโมธี 4:7 “คำแนะนำ 3 ประการ”

ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง
ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด
ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว

Q1 เปาโลได้ให้ “คำแนะนำ” อย่างน้อย 3 ประการ สำหรับการเป็น “ผู้รับใช้ที่ดี” คืออะไรบ้าง
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 3 ประการ ของเปาโลมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นสาวกที่ดีของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 91-93            โรม 15:1-13

วันพุธที่ 14 สิงหาคม ฟีลิปปี 2:17 “เติบโตในความเชื่อ”

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าต้องถูกเทลง**
เพื่อให้ครบเครื่องบูชาแห่งความเชื่อของท่านทั้งหลาย
ข้าพเจ้าก็ยัง@จะยินดีและ@ชื่นชมร่วมกับท่านด้วย

Q1 เมื่อเปาโลเห็นพี่น้องที่เมืองฟีลิปปี “เติบโตขึ้นในความเชื่อ” (แม้ท่านจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของท่านก็ตาม) เปาโล “รู้สึก” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง “@”)
Q2 ใครคือ คนที่มีส่วนผลักดันให้คุณ “เติบโตในความเชื่อ” กับพระเจ้า? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น
หมายเหตุ : เทลง** หมายถึง ถูกจับ ติดคุก และอาจจะถูกตัดสินให้ประหารชีวิต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 89-90            โรม 14

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2 โครินธ์ 5:14 “ความรักของพระคริสต์”

เพราะว่าความรักของพระคริสต์@ได้ครอบครองเราอยู่
เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่า
มีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว (ต่อบาป)

Q1 “ความรักของพระคริสต์” ส่งผลให้ “ผู้ที่เชื่อตายแล้ว” (ต่อบาป) อย่างไร? (สังเกตคำหลัง “@”)
Q2 “ความรักของพระคริสต์” มีผลทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 87-88            โรม 13

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ลูกา 1:38 “ทาสีของพระเป็นเจ้า”

ส่วนมารีย์จึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสี**ของพระเป็นเจ้า
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป

Q1 มารีย์ “ตอบสนอง” ต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่เธอต้อง “ตั้งครรภ์” และทำหน้าที่ของ “แม่” ทั้งๆ ที่เธอยังเป็นหญิงพรหมจารีย์อย่างไร?
Q2 คิดถึง “คุณแม่” ของคุณ คิดดูว่า ท่านได้ทำหน้าที่ของแม่ เหมือนกับมารีย์ที่ทำหน้าที่ของ “ทาสีของพระเป็นเจ้า” อย่างไร?  ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ของคุณ
หมายเหตุ: ทาสี** หมายถึง ทาสที่เป็นผู้หญิง ทาส คือ ผู้ที่พร้อมจะกระทำตามคำสั่งของนายทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 84-86            โรม 12