วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ กาลาเทีย 5:22-23 “ผลของพระวิญญาณ”

ฝ่ายผลของพระวิญญาณ***นั้น คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม
การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

Q1 “ผลของพระวิญญาณ” ทั้ง 9 อย่าง คืออะไรบ้าง?
Q2 ชีวิตของคุณได้แสดงออก “ผลของพระวิญญาณ” ทั้ง 9 ประการ มากน้อยแค่ไหน  อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะทำให้ “ผลของพระวิญญาณที่แสดงออกชัดเจน” มีต่อไป  และอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะทำให้ “ผลของพระวิญญาณที่ยังแสดงออกไม่ชัดเจน” ให้เกิดผลมากขึ้น
หมายเหตุ : คำว่า “ผลของพระวิญญาณ”*** มีลักษณะคำเป็น “เอกพจน์” หรือ “คำคำเดียว” ผลของพระวิญญาณอาจเปรียบได้กับส้ม 1 ผล แต่เมื่อปอกเปลือกแล้ว เห็นเป็นกลีบส้ม 9 กลีบ ดังนั้นผลของพระวิญญาณทั้ง 9 ประการ จึงมีอยู่ในตัวของผู้ที่เชื่อแล้วทุกคน ตั้งแต่วันแรกที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 19-20         มัทธิว 27:57-66

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ มัทธิว 11:28 “ให้สัญญา”

บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

Q1 พระเยซูคริสต์ทรง “ให้สัญญา” กับคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อย แบกภาระหนัก และเข้ามาพึ่งพาในพระองค์อย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณจำเนื้อหาได้ หลับตาลง หายใจช้าๆ อธิษฐานมอบเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นภาระ เป็นความเหน็ดเหนื่อยไว้กับพระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 17-18         มัทธิว 27:27-56

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 ยอห์น 4:16 “ความรัก”

ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า
และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น

Q1 “ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา” หมายความว่าอย่างไร? (ดู ยอห์น 3:16 ประกอบ)
Q2 วันนี้เป็น “วันแห่งความรัก” คุณจะสำแดงความรักต่อคนอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ข้าง ให้สมกับการที่คุณเป็น “ผู้ที่อยู่ในความรักของพระเจ้า” อย่างไร?
หมายเหตุ : ยอห์น 3:16  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันด์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 15-16         มัทธิว 27:1-26

 

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 64:8 “รู้จักมากขึ้น”

ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น
ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เรา “รู้จักตัวเราเอง” (เราเป็นใคร) และ “รู้จักพระเจ้า” (พระเจ้าเป็นใคร) มากขึ้นอย่างไร? (ดู สดุดี 8:4-5 ประกอบ)
Q2 การที่คุณ “รู้จักตัวเอง” และ “รู้จักพระเจ้า” มากขึ้น มีส่วนช่วยให้คุณ รักตัวเอง” และ “รักพระเจ้า” มากขึ้นอย่างไร?
หมายเหตุ : สดุดี 8:4-5  4 มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา 5 เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียว และสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 14               มัทธิว 26:57-75

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 6:12 “เสรีภาพ”

ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์
ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

Q1 ทุกคนมี “เสรีภาพ” ที่จะคิดหรือทำสิ่งได้ก็ได้ตามอิสระ ตามที่ใจตนเองต้องการ แต่เมื่อเปาโลเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ มุมมองความคิดและท่าทีในการใช้ “เสรีภาพ” ของเปาโลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่”)
Q2 คุณใช้ “เสรีภาพ” ที่คุณมีในชีวิต “เหมือนหรือแตกต่าง” จากเปาโลอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 13               มัทธิว 26:26-56