วันพุธที่ 11 กรกฎาคม อิสยาห์ 55:3 “ฟัง”

เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต
และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า
อนุสนธิ์** ความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิด

Q1 อิสยาห์พูดถึง “ผลลัพธ์” ของ “การฟังเสียง” ของพระเจ้า อย่างน้อย 2 ประการคือ (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” “และ”) คืออะไรบ้าง?
Q2 พิจารณาคำว่า “เอียงหู” “มาหาเรา” และ “จงฟัง” พระเจ้ากำลัง “ตรัสกับคุณ” ในเรื่องใด?
หมายเหตุ: อนุสนธิ์** แปลว่า “สืบเนื่องจาก”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 1-3   กิจการ 17:1-15

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 5:1 “ที่พักอาศัยสุดท้าย”

เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสีย
เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้
ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และตั้งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์

Q1 “ที่พักอาศัยสุดท้าย” ของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ หลังจากที่จากโลกนี้ไปคือที่ใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “ตั้งอยู่เป็นนิตย์”)
Q2 คำว่า “กายของเรานี้จะพังทำลายเสีย”  และ “ตั้งอยู่เป็นนิตย์” กำลังเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 41-42   กิจการ 16:22-40

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม สดุดี 68:1-2 “การแก้แค้น”

ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองค์กระจายไป
ให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด
ก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น

Q1 “คำอธิษฐาน” ของผู้เขียนสดุดีตอนนี้สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้น**เป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” (โรม 12:19ข.) อย่างไร?
Q2 คิดถึง “ความไม่ยุติธรรม”  “การข่มเหง” “การถูกกลั่นแกล้ง” ที่คุณได้รับอยู่ในขณะนี้ อธิษฐานและมอบสิ่งเหล่านั้นไว้ให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการ
หมายเหตุ: “การแก้แค้น”** ตรงนี้ไม่ได้หมายถึง การจัดการด้วยความโกรธ เกลียดชัง โหดร้าย แต่หมายถึง “การตอบสนอง” / “การจัดการที่ยุติธรรม”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 38-40     กิจการ 16:1-21

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม กิจการ 2:42 “คริสตจักร”

เขาทั้งหลายได้ 1.ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูต
2.และร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นใน 3.การหักขนมปัง
** 4.และการอธิษฐาน

Q1 มี 4 สิ่งที่ “คริสตจักร” ในยุคแรกจะทำเสมอๆ เมื่อได้มารวมตัวกันคืออะไรบ้าง?
Q2 “คุณจะมีส่วนร่วม” ในสิ่งที่ “คริสตจักรพระคุณ” ทำอย่างสม่ำเสมออย่างไร? (การเข้าชั้นรวีฯ การนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนา การเข้ากลุ่มเซล การร่วมในพิธีมหาสนิท  การเข้าร่วมประชุมอธิษฐานทุกต้นเดือน การไปค่ายคริสตจักร ฯลฯ)
หมายเหตุ: การหักขนมปัง** หมายถึง “พิธีมหาสนิท”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 36-37    กิจการ 15:22-41

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 1 เธสะโลนิกา 5:23-24 “เป้าหมายในโลกนี้”

ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด
และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน
จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมา
พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ

Q1 เปาโลพูดถึง “เป้าหมาย” ของการดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกใบนี้ ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาไว้ 2 ประการคือ (สังเกตคำหลังคำว่า “ให้”) คืออะไรบ้าง?
Q2 “พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อ และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ประการข้างต้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 34-35       กิจการ 15:1-21