วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน สุภาษิต 17:17 “มิตรสหายและพี่น้อง”

มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา
และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

Q1 อะไรคือ ผลดีของการมี “มิตรสหาย” และ “พี่น้อง”?
Q2 เมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ “คุณคิดถึงใคร” ที่เป็น “มิตรสหายและพี่น้อง” ในชีวิตของคุณ ใช้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 11-13   ยากอบ 1

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน โรม 1:16 “ไม่มีความละอาย”

เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ
เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า
เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เปาโล “ไม่มีความละอาย” ที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้ทุกๆ คนได้ฟัง? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า” และ “เพื่อให้”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยทำให้คุณ “ประกาศข่าวดี” เรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นๆ โดย “ไม่มีความละอาย” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 8-10     ฮีบรู 13

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ทุกตอน”

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

Q1 มีผลลัพธ์อย่างน้อย 5 ประการที่ยืนยันว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 “การดลใจของพระคัมภีร์” มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในด้านต่างๆ อย่างไร? เขียนออกมาสัก 3 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 5-7        ฮีบรู 12

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 2:24-25 “ความชื่นบาน”

สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม
กับหาความชื่นบานในการงานของเขา
นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า
ด้วยถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่า หรือใครจะมีความชื่นบานได้

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่จะให้มนุษย์มี “ความชื่นบาน” ในการดำเนินชีวิต (ทำงาน กินและดื่ม)?
Q2 ความจริงเกี่ยวกับ “ความชื่นบาน” ในพระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 3-4        ฮีบรู 11:20-40

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 1 เปโตร 2:5 “ศิลาที่มีชีวิต”

และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต
ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ
เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ
ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

Q1 คำว่า “ท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น” “เพื่อ” และ “ที่”)
Q2 คำว่า “โดยทางพระเยซูคริสต์” จะทำให้คุณเป็น “ศิลาที่มีชีวิต” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 1-2        ฮีบรู 11:1-19