วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 1 โครินธ์ 9:16 “ต้องประกาศข่าวประเสริฐ”

เพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้น
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้
เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ
ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า

Q1 เปาโลให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 2 ประการที่ทำให้ท่าน “ต้องประกาศข่าวประเสริฐ” คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “หนุนใจ” คุณในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 81-83            โรม 11:19-36

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม มัทธิว 6:30 “คนที่มีความเชื่อน้อย”

แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น
ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ
โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ

Q1 คำถามที่ว่า “พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ?” หนุนใจ “คนที่มีความเชื่อน้อย”อย่างไร?Q2 พระเจ้าทรง “หนุนใจ” คุณผ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 79-80            โรม 11:1-18

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2 โครินธ์ 3:18 “การแลดูพระสิริ”

แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริ**ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และ@ตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
คือ@มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป
เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ

Q1 “การแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า” มีผลต่อผู้ที่เชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง “@”)
Q2 คุณมีชีวิตที่สะท้อน “พระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า” อย่างไร?
หมายเหตุ: การแลดูพระสิริ** หมายถึง การมองดูที่พระเจ้า และปรารถนาจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า และสะท้อนความดีงามของพระเจ้าออกมาในชีวิต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 77-78           โรม 10

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม อิสยาห์ 45:22 “หันกลับมาหาพระเจ้า”

มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ย
จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด
เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก

Q1 อิสยาห์ให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 2 ประการที่มนุษย์ทุกคนต้อง “หันกลับมาหาพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วนใน “การประกาศ” บอกให้คนอื่นๆ “หันกลับมาหาพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 74-76              โรม 9:16-33

วันพุธที่ 7 สิงหาคม ยอห์น 20:28 “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์”

โธมัสทูลพระองค์ว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์”

Q1 เมื่อโธมัสมีโอกาสได้เห็นพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับสาวกคนอื่นๆ คำพูดของโธมัสสะท้อนให้เห็นถึง “ความรู้สึก” ที่เกิดขึ้นภายในอย่างไร? (ดู ยอห์น 20:29 ประกอบ)
Q2 การที่คุณเรียกพระเยซูคริสต์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้า ของข้าพระองค์” มีความหมายต่อชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 20:29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 72-73            โรม 9:1-15