วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม สดุดี 34:8 “เชิญชิม”

ขอเชิญชิมดูแล้ว@จะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ
คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์@ก็เป็นสุข

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้เชิญชวนให้ผู้อ่านมา “ชิมพระเจ้า” (มารู้จักพระเจ้า) เพราะผู้เขียนมั่นใจว่า จะเกิดอะไรขึ้น?
Q2 เขียนชื่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ที่คุณอยากให้มา “ชิมพระเจ้า” (มารู้จักพระเจ้า) อธิษฐานขอสติปัญญากับพระเจ้า ที่คุณจะพูดข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์กับคนเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศ์กษัตริย์ 24-25            ยอห์น 5:1-24

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม สดุดี 119:105 “เป็นแสงสว่าง”

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “พระวจนะ” “เป็นโคม” “เป็นความสว่าง” “สำหรับเท้า” และ “แก่มรรคา” เกี่ยวข้องกับแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 3:16-17 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 3:16-17 16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศ์กษัตริย์ 22-23            ยอห์น 4:31-54

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม เยเรมีย์ 18:6 “ดินเหนียว”

ประชาอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างหม้อนี้กระทำไม่ได้หรือ
พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ ดูเถิด ประชาอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ในมือของเรา
อย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างหม้อ

Q1 ชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนชนชาติอิสราเอลที่เป็น “ดินเหนียว” ที่อยู่ในมือของพระเจ้าผู้เป็น “ช่างปั้น” ความจริงเรื่องนี้ช่วยให้คุณมีความเชื่อ และมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างไร?
Q2 คุณอยากจะให้พระเจ้า “ปั้น” ชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่กับพระเจ้า (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศ์กษัตริย์ 19-21            ยอห์น 4:1-30

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม กาลาเทีย 1:10 “การกระทำ 1 สิ่ง และไม่กระทำ 2 สิ่ง”

บัดนี้ข้าพเจ้ากำลัง@พูดเอาใจมนุษย์หรือ ข้าพเจ้า@ทำให้เป็นที่ชอบพระทัย
พระเจ้ามิใช่หรือ ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ
ถ้าข้าพเจ้า@กำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์

Q1 เปาโลได้ให้ “หลักการ” ในการเป็น “ผู้รับใช้ (ที่ดี) ของพระคริสต์” ด้วยการ “กระทำ 1 สิ่ง” และ “ไม่กระทำ 2 สิ่ง” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำหลักการ “การกระทำ 1 สิ่ง” และ “ไม่กระทำ 2 สิ่ง” มาใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศ์กษัตริย์ 17-18            ยอห์น 3:22-36

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ยอห์น 15:10 “เชื่อฟังพระเจ้า”

ถ้าท่านทั้งหลาย@ประพฤติตาม@บัญญัติของเรา
ท่านก็จะ@ยึดมั่นอยู่ใน@ความรักของเรา
เหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดา
และยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์

Q1 คำว่า “ประพฤติ” “บัญญัติ” “ยึดมั่น” และ “ความรัก” เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ “เชื่อฟังพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 อะไรคือปัญหา หรืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า?  อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศ์กษัตริย์ 15-16            ยอห์น 3:1-21