วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน อิสยาห์ 66:13 “การเล้าโลม”

ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม
เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น
และเจ้าจะรับการเล้าโลมในเยรูซาเล็ม

Q1 อิสยาห์เปรียบเทียบ “การเล้าโลม” ของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลเหมือนกับการเล้าโลมของใครกับใคร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ดั่ง”)
Q2 คำพูดของพระเจ้าที่ว่า “เราจะ….” และ “เจ้าจะรับ…” ช่วยให้คุณมั่นใจที่จะเข้าหาพระองค์ เวลาที่คุณมีเรื่องทุกข์ใจอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 32-33      ยอห์น 18:19-40

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน โยบ 5:17 “การตีสอน”

ดูเถิด มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตือน@ก็เป็นสุข
เพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสอนของ@องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

Q1 ทำไม “การติเตือน” หรือ “การตีสอน” ของพระเจ้าจึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู ฮีบรู 12:11 ประกอบ)
Q2 ถ้าพระเจ้ากำลัง “ติเตือน” หรือ “ตีสอนคุณ” ในเรื่องใดอยู่ ขอให้คุณฟังเสียงของพระองค์ และอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
หมายเหตุ: ฮีบรู 12:11 เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย เป็นเรื่องเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 30-31             ยอห์น 18:1-18

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน สดุดี 92:13-14 “เกิดผล”

คนได้ปลูกมันไว้@ในพระนิเวศของพระเจ้า
มันเจริญขึ้น@ในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลาย
มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่

Q1 ผู้เขียนสดุดีเปรียบเทียบ “การดำเนินชีวิตของผู้ที่เชื่อ” เหมือนกับ “ต้นไม้ที่เติบโต” รวมถึงบอก “เคล็ดลับ” ที่ทำให้ต้นไม้เติบโตขึ้นคือ. (สังเกตคำหลัง @ และดู ยอห์น 15:4 ประกอบ)
Q2 คำพูดที่ว่า “มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 15:4 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 28-29    ยอห์น 17

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน สุภาษิต 19:21 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมาก
แต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละ @จะดำรงอยู่ได้

Q1 “พระประสงค์ของพระเจ้า” มีความเกี่ยวข้องกับ “แผนงานเป็นอันมาก” ของมนุษย์? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณเข้าใจถึง “ความจริง” ของ “พระประ สงค์ของพระเจ้า” อธิษฐานมอบแผนงานต่างๆ ที่คุณมีไว้กับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 25-27     ยอห์น 16

วันพุธที่ 5 มิถุนายน สดุดี 103:2-3 “พระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้น”

จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า
และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์
ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน

Q1 “พระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้น” ของพระเจ้า ในความหมายของผู้เขียนสดุดี คืออะไร?
Q2 ทบทวนถึง “พระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้น” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณคือสิ่งใด ใช้เวลานี้สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศาวดาร 23-24     ยอห์น 15