วันอังคารที่ 12 กันยายน กันดารวิถี 23:19 “พันธสัญญา”

พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจ
ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะมิทรงกระทำตามหรือ
ที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้ว จะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เห็นถึง “ความแตกต่าง” ระหว่าง “พันธสัญญาของพระเจ้า” กับ “สัญญาของมนุษย์” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณ “มั่นใจ” ใน “พันธสัญญาอื่นๆ” ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 13-15      2 โครินธ์ 5

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน โรม 1:19-20 “ไม่มีข้อแก้ตัว”

เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว
สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์
ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง
ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

Q1 ทำไมเราจึง “ไม่มีข้อแก้ตัว” ว่า “พระเจ้าไม่มีอยู่จริง”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า…” “ตั้งแต่…” และ “ก็ได้…”)
Q2 ชีวิตของคุณ “ยุ่งมาก” (ข้อแก้ตัว) จนลืมไปหรือเปล่าว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่” ถึงเวลาที่คุณจะหาเวลาหยุดพัก และตระหนักได้ว่า “พระเจ้าทรงรอคอยคุณอยู่” (อ่าน วิวรณ์ 3:20 ประกอบ)
หมายเหตุ: วิวรณ์ 3:20 นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 10-12   2 โครินธ์ 4

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 1 พงศ์กษตัริย์ 18:37-38 “แบบอย่างคำอธิษฐาน”

“ข้าขอแต่พระเจ้า ขอทรงฟังข้าพระองค์ ทรงฟังข้าพระองค์
เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระเยโฮวาห์ ทรงเป็นพระเจ้า
และพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก

แล้วไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาและไหม้เครื่องเผาบูชา
และฟืนและหิน และผงคลี และเลียน้ำซึ่งอยู่ในคู

Q1 “คำอธิษฐาน” ของเอลียาห์สะท้อนให้เห็นถึง “ความเชื่อ” ของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “แบบอย่างคำอธิษฐาน”ของเอลียาห์มาใช้ในคำอธิษฐานของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 8-9   2 โครินธ์ 3

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน โคโลสี 2:6-7 “บันได”

เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น
จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ
ตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้ว และจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ

Q1 มีคนบอกว่า “การต้อนรับพระเยซูคริสต์” เปรียบเสมือน “บันไดขั้นแรก” ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน พระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึงบันไดขั้นต่อๆ ไปอีกอย่างน้อง 4 ขั้นคือ

  1. จง…………………………………………………. 2. จง………………………………………………….
  2. และ………………………………………………. 4. จง………………………………………………….

Q2 คุณ “ขึ้นบันไดขั้นแรก” มานานแค่ไหนแล้ว คุณจะดำเนินชีวิต “อยู่บน” บันไดทั้ง 4 ขั้น อย่างสม่ำเสมอได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    สุภาษิต 6-7  2 โครินธ์ 2

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2 เธสะโลนิกา 3:3 “ทรงสัตย์ซื่อ”

แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลาย
และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย

Q1 พระเจ้าทรงสำแดง “ความสัตย์ซื่อ” ของพระองค์ต่อผู้ที่เชื่อในการดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงสำแดง “ความสัตย์ซื่อ” ของพระองค์ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงาน ชีวิตการเรียน ชีวิตการรับใช้)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี    สุภาษิต 3-5   2 โครินธ์ 1