วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ มัทธิว 5:16 “ตะเกียงที่ส่องสว่าง”

ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง
เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

Q1 มี “ผลลัพธ์” 2 ประการ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนกับ “ตะเกียงที่ส่องสว่าง” คืออะไรบ้าง?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนกับ “ตะเกียงที่ส่องสว่าง” เขียนสิ่งเหล่านั้นออกมา และอธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหล่านั้น และมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับตะเกียงที่ส่องสว่างอีกครั้งหนึ่ง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 11-12         มัทธิว 26:1-25

วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 1 เปโตร 2:1 “การงานของเนื้อหนัง”

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย
ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน

Q1 เปโตรให้ “คำแนะนำ” ในการดำเนินชีวิตใน “โลกใบนี้” อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “การงานของเนื้อหนัง” ที่คุณต้องหลีกเลี่ยง ละเว้น ละทิ้ง? (ดู กาลาเทีย 5:19-21 ประกอบ) อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ให้คุณมีชัยชนะเหนือการงานของเนื้อหนังเหล่านั้น
หมายเหตุ : กาลาเทีย 5:19-21 19 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 8-10           มัทธิว 25:31-46

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ยอห์น 6:35 “อาหารแห่งชีวิต”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต
ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย”

Q1 คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งเป็น “อาหารแห่งชีวิต” จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จะไม่..”  และดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
Q2 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “อาหารแห่งชีวิต” ในชีวิตของคุณอย่างไร?  คิดทบทวน และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
หมายเหตุ : มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 6-7             มัทธิว 25:1-30

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 1 เปโตร 3:3-4 “เครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย”

การประดับกายของท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก
ด้วยการถักผม ประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม
แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย
คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า

Q1 อะไรคือการแต่งกายด้วย “เครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย”? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” และ “คือ”)
Q2 “เครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย” มีความจำเป็น และสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคุณในฐานะ “คริสเตียน” อย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ : มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 4-5             มัทธิว 24:29-51

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 12:4 “แผนการของพระเจ้า”

และในวันนั้น เจ้าจะกล่าวว่า
จงโมทนาพระคุณพระเจ้า จงร้องทูลออกพระนามของพระองค์
จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
„จงป่าวร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชู”

Q1 อิสยาห์พยากรณ์ถึง “สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลจะทำ” (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”) ซึ่งทำให้เรารู้ถึง “แผนการของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู เยเรมีย์ 29:11 ประกอบ)
Q2 “แผนการของพระเจ้า” ที่มีต่อชนชาติอิสราเอล หนุนใจคุณสำหรับ “แผนการ” หรือ “เป้าหมาย” ที่คุณมีในชีวิตอย่างไร?
หมายเหตุ : เยเรมีย์ 29:11 พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 1-3             มัทธิว 24:1-28