วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ยากอบ 4:2-3 “ไม่ได้รับคำตอบ”

ท่านทั้งหลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน
ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน
ท่านไม่มีเพราะ (1) ท่านไม่ได้ขอ ท่านขอและไม่ได้รับ
เพราะ(2) ท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน

Q1 ยากอบบอกถึง “สาเหตุ” ที่ทำให้เรา “ไม่ได้รับคำตอบ” เมื่ออธิษฐานทูลกับพระเจ้าอย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” จากพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ใน “การอธิษฐานทูลขอ” ต่อพระเจ้า สำหรับคำอธิษฐานที่ “คุณไม่มีคำตอบ” มาเป็นเวลานานอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 19-21   ลูกา 11:29-54

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน เอเฟซัส 1:17 “2 สิ่ง”

ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย
(1) มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา
และ (2) ความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์

Q1 เปาโลอธิษฐานทูลขอ “2 สิ่ง” ต่อพระเจ้า เพื่อพี่น้องในเมืองเอเฟซัส คืออะไรบ้าง?
Q2 ถ้าคุณมี “2 สิ่ง” ในชีวิต ชีวิตของคุณจะ “เปลี่ยนแปลง” ไปอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 17-18   ลูกา 11:1-28

วันพุธที่ 10 เมษายน 1 ยอห์น 1:9 “สารภาพความบาป”

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา
พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
ก็ (1) จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และ (2) จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

Q1 พระเจ้าทรง “ตอบสนอง” ต่อผู้ที่ “สารภาพความบาป” ของตนอย่างไร?
Q2 “ความสัตย์ซื่อ” และ “ความเที่ยงธรรม” และ “การตอบสนอง” ของพระเจ้ามีผลทำให้คุณ “กล้า” ที่จะ “สารภาพบาป” กับพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 15-16   ลูกา 10:25-42

วันอังคารที่ 9 เมษายน สดุดี 27:4 “สิ่งหนึ่ง”

ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ
คือที่ข้าพเจ้า (1) จะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า
(2) ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า
เพื่อƒ (3) จะดูความงามของพระเจ้า
และเพื่อ (4) „จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้ทูลขอ “สิ่งหนึ่ง” จากพระเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึง “ความปรารถนา” 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ถ้าคุณสามารถทูลขออะไรก็ได้จากพระเจ้า “หนึ่งอย่าง” คุณจะทูลขอสิ่งใด? เพราะอะไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 13-14   ลูกา 10:1-24

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ยอห์น 16:24 “ทูลขอ”

แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา
จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม

Q1 “การขอในพระนามของพระเยซูคริสต์” มีผลลัพธ์อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” “เพื่อ” )
Q2 คุณจะนำ “คำสอน” ของพระเยซูคริสต์ไปใช้ในการอธิษฐาน “ทูลขอ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 10-12   ลูกา 9:37-62