วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ โรม 1:21 “มิได้ถวายเกียรติ”

เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้ว
เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า
หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ
และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป

Q1 คำว่า “คิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ” และ “จิตใจโง่เขลา” แสดงถึง “การมิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” อย่างไร? (ดู โรม 1:22-23 ประกอบ)
Q2 คุณเคย “คิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ” หรือ “มีจิตใจที่โง่เขลา” ในเรื่องใดบ้าง จนทำให้คุณมีชีวิตที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า ที่คุณจะกลับมามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อีกครั้ง
หมายเหตุ : โรม 1:22-23 22 เขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป 23 และเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนก รูปสัตว์จตุบาท และรูปสัตว์เลื้อยคลาน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       เลวีนิติ 6-7       มัทธิว 25:1-30

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ สดุดี 139:14 “อัศจรรย์”

ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว
พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี

Q1 คำว่า “แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว”*** และ “อัศจรรย์” ทำให้เรารับรู้ได้ถึง ความรักและความดีงามที่พระเจ้าทรงสร้างเรา (มนุษย์) ทุกคนอย่างไร? (ดู ปฐมกาล 1:27ประกอบ)
Q2 ลองส่องกระจกดูตัวเอง สลับกับการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์สร้างคุณมาอย่างพิเศษ ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน พระเจ้าสร้างคุณอย่างมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้
หมายเหตุ: *** แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว ในที่นี้หมายถึง “เกินความรู้ ความเข้าใจของมนุษย์”
ปฐมกาล 1:27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       เลวีนิติ 4-5       มัทธิว 24:29-51

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 48:17 “เราคือพระเยโฮวาห์”

พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้า องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า
“เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า
ผู้นำเจ้าในทางที่ควรเจ้าจะไป

Q1 สิ่งที่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำต่อชนชาติอิสราเอล 2 ประการคือ (สังเกตคำหลังคำว่า ผู้…)
Q2 ถ้าพระเจ้าทรงกระทำกับคุณเหมือนกับที่พระองค์ทรงกระทำต่ออิสราเอลทั้ง 2 ประการ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       เลวีนิติ 1-3       มัทธิว 24:1-28

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ฮีบรู 11:3 “เราจึงเข้าใจ”

โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า
พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์
ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น

Q1 “ความเชื่อ” มีส่วนให้เรามั่นใจและเข้าใจว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้” อย่างไร? (ดู ฮีบรู11:1 ประกอบ)
Q2 การเชื่อและการเข้าใจว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้” มีผลต่อความมั่นใจว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของคุณ” และเข้าใจถึง “สิ่งที่มองไม่เห็น (อนาคตของคุณ) กลายเป็นสิ่งที่มองเห็น” อย่างไร? (ดู โรม 8:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง
โรม 8:28  เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 39-40    มัทธิว 23:23-39

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ยอห์น 1:4-5 “ชีวิต&ความสว่าง”

พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ทรงเป็นแหล่งชีวิต
และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์
ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่

Q1 คำว่า “แหล่งแห่งชีวิต” “เป็นความสว่าง” “ส่องเข้ามาในความมืด” และ “ความมืดหาได้ชนะความสว่าง”  ช่วยให้เราเห็นถึง “ชีวิตของคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์” อย่างไร?
Q2 “ชีวิตของคุณ” ได้สะท้อนให้คนรอบข้างเห็นถึง “ชีวิตและความสว่างของพระเยซูคริสต์” ในแง่มุมใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 36-38    มัทธิว 23:1-22