วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 1 ยอห์น 5:14-15 “มั่นใจ”

และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์
คือ ถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา
เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์

Q1 ทำไมยอห์นถึง “มั่นใจ” ว่า พระเจ้า “จะทรงฟัง” คำอธิษฐานของผู้ที่เชื่อ และ “จะได้รับคำตอบ” จากพระองค์? (สังเกตคำหลังคำว่า “สิ่งใดที่เป็น”)
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” จากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 32-33             กิจการ 14

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม สดุดี 9:10 “วางใจในพระองค์”

บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์

Q1 ทำไมผู้ที่เชื่อจึงสามารถ “ไว้วางใจในพระเจ้าได้” ในทุกๆ กรณี? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ “อธิษฐาน” มอบเรื่องที่คุณ “วิตกกังวล” “ทุกข์ใจ” “เป็นปัญหา” ไว้กับพระเจ้าผู้ที่คุณไว้วางใจ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 30-31    กิจการ 13:26-52

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 1 ยอห์น 4:16 “พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น

Q1 “ความรู้” และ “ความเชื่อ” มีส่วนทำให้ความจริงที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” เป็นจริงในชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อได้อย่างไร?
Q2 “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 28-29     กิจการ 13:1-25

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม ยอห์น 10:26-27 “แกะของเรา”

1.แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา
2.แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา 3.และเรารู้จักแกะเหล่านั้น
4.และแกะนั้นตามเรา

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงพูดถึง “ลักษณะของลูกแกะ (สาวก) ของพระองค์” ไว้อย่างน้อย 4 ประการคือ (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่….” และ “แกะ…”) คืออะไรบ้าง?
Q2 “ลักษณะของลูกแกะ (สาวก) ของพระองค์” ทั้ง 4 ประการ จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 25-27       กิจการ 12

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม สดุดี 91:14-15 “ผูกพันด้วยความรัก”

เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา
เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา
เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก
เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา

Q1 จะเกิดอะไรขึ้นกับ “ผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรัก” และ “ผู้รู้จักพระนามของพระเจ้า”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เราจะ…” )
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรัก” และมี “ชีวิตที่รู้จักพระนามของพระเจ้า” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 22-24    กิจการ 10:11