วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม โรม 8:1-2 “คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์
ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

Q1 “คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์” เป็นพระผู้ช่วยให้รอด จะได้รับ “ผลลัพธ์” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เหตุฉะนั้น” “ทำให้”)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดบาป และหลุมพรางมากมายอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 3-4           1 ยอห์น 5

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 1 โครินธ์ 12:27 “เป้าหมาย”

“ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น”

Q1 คำว่า “เป็นกายของพระคริสต์” และ “เป็นอวัยวะของพระกาย” ช่วยให้เราเห็นถึง “เป้าหมาย” ใน “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 12:20 ประกอบ)
Q2 คุณจะเป็น “ส่วนหนึ่ง” ในคริสตจักรพระคุณ และทำให้ “เป้าหมาย” ของคริสตจักรสำเร็จอย่างไร?
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 12:20 ความจริงมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 1-2           1 ยอห์น 4

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม กิจการ 1:8 “สุดปลายแผ่นดินโลก”

แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้ “การประกาศข่าวประเสริฐ” ถูกประกาศไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก? (สังเกตคำหลังคำว่า “เมื่อ”)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์” ถูกประกาศออกไปจน “สุดปลายแผ่นดินโลก” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 47-48   1 ยอห์น 3

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 1 โครินธ์ 6:17 “คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า”

แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์

Q1 “คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า” จะมีลักษณะชีวิตอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ก็”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 45-46   1 ยอห์น 2

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ยอห์น 15:15 “มิตรสหาย”

เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร
แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา
เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว

Q1 ความสัมพันธ์แบบ “มิตรสหาย” แตกต่างจากความสัมพันธ์แบบ “นายกับบ่าว” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” “เพราะว่า”)
Q2 คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบ “มิตรสหาย” ให้เกิดขึ้นหรือมีมากขึ้น ในคริสตจักรพระคุณ ในครอบครัว ในที่เรียน ในที่ทำงาน ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 42-44   1 ยอห์น 1