วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน สดุดี 18:1-2 “ข้าพระองค์รักพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์
เป็นโล่ เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้พูดว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์”? (สังเกต “พระลักษณะของพระเจ้า”)
Q2 คิดถึงครั้งสุดท้ายที่คุณบอกว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณพูดแบบนั้นกับพระเจ้า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          บทเพลงคร่ำครวญ 3-5        ฮีบรู 10:19-39

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน สดุดี 127:1-2 “หลับสบาย”

ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า
ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า
เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด นอนดึก และกระหืดกระหอบกินอาหาร
เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ ให้หลับสบาย

Q1 “พระเจ้า” ทรงเกี่ยวข้องกับ “ความเหนื่อยเปล่า” อย่างไร?
Q2 “เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ ให้หลับสบาย” หนุนใจคุณเมื่อกลับถึงบ้าน หลังจากการดำเนินชีวิตวันนี้ท่ามกลางความรับผิดชอบต่างๆ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          บทเพลงคร่ำครวญ 1-2        ฮีบรู 10:1-18

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ฮาบากุก 2:1 “พระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า”

ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย
และมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่า พระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์เกี่ยวด้วยการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าอย่างไร

Q1 คำว่า “จะยืนเฝ้าดู” “จะยืนที่หอคอย” “มองออกไป” และ “เพื่อจะฟัง” เกี่ยวข้องกับ “การร้องทุกข์” และ “การอธิษฐาน” ของฮาบากุกอย่างไร?
Q2 คำว่า “พระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้า” หนุนใจคุณที่จะรักษา “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 51-52        ฮีบรู 9

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2 โครินธ์ 7:11 “เสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า”

จงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า
กระทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียว
ทำให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และการเดือดร้อนแทน
ความตื่นตัว ความอาลัย และความกระตือรือร้น และการลงโทษ
ในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ท่านก็ไม่ได้กระทำผิด

Q1 “ความเสียใจ”อย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้ามีลักษณะ 6 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คำพูดที่ว่า “ในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ท่านก็ไม่ได้กระทำผิด” ชี้ให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่จะเกิดขึ้นกับ “จิตใจของคุณ” เมื่อคุณ “เสียใจอย่างถูกต้อง” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 50     ฮีบรู 8

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน สุภาษิต 2:4-5 “ท่าที”

ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตยก “ท่าที” ในการ “แสวงหาเงิน” และ “เสาะหาขุมทรัพย์” มาเปรียบเทียบในการ “แสวงหาความรู้” และ “เสาะหาความยำเกรงพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ในการ “แสวงหาความรู้” และ “เสาะหาความยำเกรงพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 48-49        ฮีบรู 7