วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ สดุดี 139:14 “อัศจรรย์”

ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์
แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์
พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี

Q1 คำว่า “แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว” มีความหมายเท่ากับคำว่า “อัศจรรย์” หรือ “พิเศษไม่เหมือนใคร” คุณคิดว่า พระเจ้าทรงสร้างคุณอย่าง “อัศจรรย์” “พิเศษไม่เหมือนใคร” อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณคิดและรู้สึกว่า “ตนเองนั้นด้อยค่า” หรือ “สู้คนอื่นไม่ได้” พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับคุณผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 21-22         มัทธิว 28

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 29:11 “แผนงาน”

พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า
เป็นแผนงาน@เพื่อสวัสดิภาพ@ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ
@เพื่อจะให้อนาคตและ@ความหวังใจแก่เจ้า”

Q1 “แผนงานของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อ เป็นแผนงานแบบไหน?
Q2 คำว่า “เพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้า” ช่วยให้คุณมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคที่ยัง “ไม่มีคำตอบ” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 19-20         มัทธิว 27:57-66

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ อพยพ 24:12 “ขึ้นมาหาเรา”

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่นั่น
เราจะให้แผ่นศิลาอันมีข้อพระธรรม
และข้อบัญญัติซึ่งเราจารึกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา”

Q1 คำว่า “ขึ้นมาหาเรา” “คอยอยู่ที่นั่น” “เราจะให้” “บัญญัติ” และ “เพื่อเก็บไว้” ช่วยให้คุณเห็นภาพของ “การใช้เวลากับพระเจ้า” ของโมเสสอย่างไร?
Q2 คุณจะมี “เวลาส่วนตัวที่มีคุณภาพ” กับพระเจ้าเหมือนที่โมเสสมีในแต่ละวันได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 17-18         มัทธิว 27:27-56

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:4-7 “ความรัก”

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา
ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย
ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

Q1 “ความรัก” ที่คุณมีต่อคนที่คุณรัก (พ่อ/แม่/พี่/น้อง/ลูก/ญาติ/เพื่อน/คนรัก) “เหมือน” หรือ “แตกต่าง” จากความรักที่บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถ “มีความรัก” แบบที่พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงได้? คุณจะจัดการกับอุปสรรคนั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 15-16       มัทธิว 27:1-26

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 1 เธสะโลนิกา 2:4 “ข่าวประเสริฐ”

“แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา
เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์
แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงชันสูตรใจเรา”

Q1 คำว่า “มอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา” “ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์” และ “เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” หนุนใจเราในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 อะไรเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คุณไม่กล้าที่จะประกาศ/เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่นฟัง? อธิษฐานขอกำลังและใจที่กล้าหาญในการประกาศ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            เลวีนิติ 14            มัทธิว 26:57-75