วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ฮีบรู 4:12 “พระวจนะของพระเจ้า”

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ
คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ
ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก
และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

Q1 ที่บอกว่า พระวจนะของพระเจ้านั้น “ไม่ตาย” และ “ทรงพลานุภาพอยู่เสมอ” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แทง…” และ “สามารถ…..”)
Q2 พระคัมภีร์ “ไม่ตาย” และ “ทรงพลานุภาพ” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Speak Your Mind

*