วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ยอห์น 14:6 “รู้จักกับพระเจ้า”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

Q1 “การรู้จักพระเยซูคริสต์” จะทำให้เรา “รู้จักกับพระเจ้าพระบิดา” มากขึ้นได้อย่างไร? (ดู ยอห์น 5:19 ประกอบ)
Q2 ชีวิตของคุณ “เป็นทาง” “เป็นความจริง” และ “เป็นชีวิต” ให้คนอื่นๆ ได้ “รู้จักกับพระเจ้า” ได้อย่างไร?
หมายเหตุ : ยอห์น 5:19 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *