วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน เฉลยธรรมบัญญัติ 4:7 “คนอื่นไม่มี”

เพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน
อย่างกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงอยู่ใกล้เรา
ในเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์

Q1 อะไรคือ “สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลมี” แต่ “ชนชาติอื่นไม่มี”?
Q2 ข้อพระคัมภีร์นี้หนุนใจคุณใน “การอธิษฐาน” และ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน”อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 19-21   2 โครินธ์ 7

Speak Your Mind

*