วันพุธที่ 13 กันยายน 1 ยอห์น 3:2 “ชีวิตคริสเตียน”

ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า
และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร
แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์
เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น
และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์

Q1 การเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่า “ชีวิตของเราจะไม่ทำผิดบาป” หรือ “เราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ” แต่ชีวิตของเราจะเป็นแบบไหน? (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
Q2 “และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางคนที่ไม่เชื่ออย่างไร?
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     สุภาษิต 16-18    2 โครินธ์ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *