วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 1 ยอห์น 4:18 “ความรักที่สมบูรณ์”

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย
เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ ได้บอกถึง “คุณลักษณะ” สำคัญอย่างหนึ่งของ “ความรัก” คือ?
Q2 อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ “ความรักของคุณ” ขาดลักษณะสำคัญที่พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวถึง? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมความรักของคุณให้สมบูรณ์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 27-29    2 โครินธ์ 10

Speak Your Mind

*