วันจันทร์ที่ 18 กันยายน อพยพ 14:13-14 “กองทัพอียิปต์”

โมเสสจึงเตือนประชากรว่า “อย่ากลัวเลย มั่นคงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้า
ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์
ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้ แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลย
พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิด”

Q1 ในขณะที่ประชาชนอิสราเอลกำลัง “หวาดกลัว” ต่อ “กองทัพอียิปต์” ที่ตามหลังมา โมเสสหนุนใจประชาชนอย่างไร?
Q2 คิดถึง “กองทัพอียิปต์” ที่กำลังไล่ตามหลังคุณอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการต่อสู้กับ “กองทัพอียิปต์” นั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      สุภาษิต 30-31   2 โครินธ์ 11:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *