วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม ฟีลิปปี 2:12 “เป็นคริสเตียน?”

เหตุฉะนี้ พวกที่รักของข้าพเจ้า เมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใด
ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอด
ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้น มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น
แต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้น ในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย

Q1 “การเชื่อฟัง” และ “การประพฤติ” เกี่ยวข้องกับ “เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่าน” และ “ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย” อย่างไร?
Q2 คนรอบๆ ข้างคุณรู้ว่า “คุณเป็นคริสเตียนทุกวัน” หรือ “เป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์” ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 41-42       1 เธสะโลนิกา 1

Speak Your Mind

*