วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม มัทธิว 14: 29-31 “เดินบนน้ำ”

พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู
แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า
“พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย”
ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ แล้วตรัสว่า
“ท่านสงสัยทำไม ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง”

Q1 อะไรคือ “สาเหตุ” ที่ทำให้เปโตร “ไม่สามารถเดินบนน้ำ” ไปหาพระเยซูได้?
Q2 คำพูดของพระเยซูที่ว่า “ท่านสงสัยทำไม ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง” มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้อย่างไร? (คิดถึงสถานการณ์ “เดินบนน้ำ” ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 39-40       โคโลสี 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *