วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2 ทิโมธี 2:24 “ผู้รับใช้”

ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท
แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทน

Q1 เปาโลได้บอกถึง “คุณลักษณะของผู้รับใช้ของพระเจ้า” ที่ควรจะมี 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 เราทุกคนต่างเป็น “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” คุณคิดว่า คุณต้องการคุณลักษณะใดมากที่สุดใน 4 ประการนี้? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อาโมส 7-9             วิวรณ์ 8

Speak Your Mind

*