วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม อิสยาห์ 7:14 คริสตมาส I – “อิมมานูเอล”

เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง
ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
และเขาจะเรียกนามของท่านว่า “อิมมานูเอล”

Q1 “ชื่อของพระเยซูคริสต์” ได้ถูกพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมว่า “อิมมานูเอล” ชื่อนี้มีความหมายว่าอย่างไร? (ดู มัทธิว 1:22-23 ประกอบ)
Q2 คิดถึงความหมายของคำว่า “อิมมานูเอล” ใช้เวลานี้อธิษฐาน และเตรียมตัวสำหรับเทศกาลคริสตมาสที่จะมาถึงในปีนี้
หมายเหตุ: มัทธิว 1:22-23 ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้า ซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า  ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โอบาดีห์        วิวรณ์ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *