สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2015

สูจิบัตร 31 มกราคม 2016

國語部程序表二〇一六年元月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 31 มกราคม ค.ศ. 2016    เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณชูพรรณ/คุณวรวดี
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิลเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: รักวิเศษ ฝากความหวัง พระเจ้าเที่ยงแท้ พักพิงในพระเจ้า
อ่านพระวจนะ : “มัทธิว 11:28-30” คุณณิชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน”
เทศนา : ปัญหาไม่ใชปัญหา “มาระโก 5:25-34” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ไม่มีใคร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*