หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2019

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนเติบโตในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น (ข) มีการดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และเน้นความเข้าใจในหลักพระคัมภีร์เชิงลึก (ค) ให้ความสำคัญกับการนมัสการที่ถูกต้อง (ง) มีความเข้าใจงานมิชชั่นและลงมือปฏิบัติ (จ) เป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน
2.สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพ ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานตลอดหนึ่งสัปดาห์ ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีฝน หรือลม ที่จะพัดพานำฝุ่นเหล่านี้ออกจากกรุงเทพ อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และประชาชนที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง3.มิชชั่นทีมของกลุ่มเซลภาคภาษาจีน ที่จะช่วยจัดค่ายครอบครัวให้คริสตจักรอาเซียนภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2019 อธิษฐานเผื่อทีมงานที่ไป ครอบครัวที่เข้าร่วม รายการต่างๆ และความปลอดภัยในการเดินทาง
4.มิชชั่นทริปไปทำกิจกรรมกับนักเรียนประถม ที่โรงเรียนบ้านหนองอ้ม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2019 อธิษฐานเผื่อทีมงานที่ไป นักเรียนที่เข้าร่วม รายการต่างๆ และความปลอดภัยในการเดินทาง
5.คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ชุดใหม่ วาระปี 2020-2021 ในการลงมติรับรองในวันนี้ การวางแผนการทำงาน และงบประมาณสำหรับปี 2020
6.การเปิดสอนภาษาจีนพื้นฐาน ในวันเสาร์เวลา 30-15.30 น. จำนวน 10 ครั้ง เริ่มเสาร์ที่ 21 ก.ย.- 30 พ.ย. 2019 เผื่ออาจารย์ผู้สอน คือ คุณกรรณิกา ในการเตรียมเนื้อหา เผื่อนักเรียนในการเรียน และโอกาสที่จะได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ ผ่านชั้นเรียนนี้
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*