วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 4:7 “ชนะบาปนั้นให้ได้”

ถ้าเจ้าทำดี เราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือ
ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้า
เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้

Q1 เมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเจ้ากำลังเตือนคุณเกี่ยวกับ “บาป” ที่คุณกระทำในเรื่องใด?
Q2 การที่พระเจ้าพูดว่า “เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้” พระองค์มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณที่จะจัดการกับบาปที่มีในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 11-12   มาระโก 5:21-43

Speak Your Mind

*