วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ มัทธิว 25:21 “ความสำเร็จ”

นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’

Q1 นาย (พระเจ้า) ทรงมีหลักในการตัดสินเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” ของทาส (ผู้ที่เชื่อ) อย่างไร?
Q2 คุณจะนำหลักการเกี่ยวกับ “ความสำเร็จ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   กันดารวิถี 13-14   มาระโก 6:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *