ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน
คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด
และคนสองใจ จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ในการ “เข้าใกล้พระเจ้า”? (สังเกตคำว่า จง…)
Q2 อะไรคือ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” หรือ “ความผิดบาป” ที่ทำให้คุณไม่สามารถ “เข้าใกล้” พระเจ้า? คุณจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร เพื่อคุณจะ “เข้าใกล้” พระเจ้าได้มากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 33-34  1 เปโตร 5

Leave a Reply

Your email address will not be published.