วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 1 เปโตร 4:13 “มีส่วนร่วม”

แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วม
ในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น
ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย

Q1 ทำไม “การมีส่วนร่วม” ในความทุกข์ยากของพระคริสต์ จึงนำมาซึ่ง “ความชื่นชมยินดี”?
Q2 คุณ “มีส่วนร่วม” ในความทุกข์ยากกับพระเยซูคริสต์ในเรื่องใดบ้าง? และผลลัพธ์เป็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 35-36  2 เปโตร 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *