วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 1 โครินธ์ 6:12 “ทำสิ่งใดก็ได้”

ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์
ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

Q1 เราทุกคนมีสิทธิที่จะ “ทำสิ่งใดก็ได้” ตามที่ต้องการ แต่เปาโลได้ให้ “ข้อคิด” อย่างน้อย 2 ประการ ก่อนที่จะ “ลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “ข้อคิด” นี้มาใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับวันนี้ และวันข้างหน้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *