วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน มัทธิว 6:9 คำอธิษฐานของพระเยซู : พระบิดา

ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ

Q1 คำอธิษฐานของพระเยซูสะท้อนให้เห็นถึง “ท่าที” ขอพระองค์ที่มีต่อพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์อย่างไร? (สังเกตคำพูดหลังคำว่า ขอ…)
Q2 “ท่าทีของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อพระเจ้าพระบิดา” จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *