วันอังคารที่ 6 มิถุนายน มัทธิว 6:11 คำอธิษฐานของพระเยซู : อาหารประจำวัน

ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้

Q1 คำอธิษฐานขอ “โปรดประทานอาหารประจำวัน” (3 มื้อ) เป็นคำอธิษฐานที่มีความสำคัญ และสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไร? (ดู มัทธิว 6:26 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะให้ช่วยให้คุณ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารในแต่ละมื้อ แตกต่างจากเดิมอย่างไร?
หมายเหตุ : มัทธิว 6:26  จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *