วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน มัทธิว 6:13ข คำอธิษฐานของพระเยซู : พระเจ้าผู้เที่ยงแท้

เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิ์เดช
และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

Q1 คำว่า “ราชอำนาจ” “ฤทธิ์เดช” “พระสิริ” “เป็นของพระองค์” และ “เป็นนิตย์” สะท้อนให้เห็นถึง “ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” และการเป็น “พระเจ้าผู้เที่ยงแท้” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “ความยิ่งใหญ่” และ “การเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้” ของพระองค์ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *