วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน ฮีบรู 4:15 “การทดลองใจ”

เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิต (พระเยซูคริสต์)
ที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา
แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป

Q1 พระเยซูคริสต์เป็น “ตัวอย่างที่ดี” เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ “การทดลองใจ” อย่างไร? (การทดลองใจ มักจะนำสู่การกระทำที่ผิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้า)
Q2 คุณมี “ความอ่อนแอ” ที่เกิดจากการพ่ายแพ้ “การทดลอง” ในเรื่องใดบ้าง ความจริงที่ว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเห็นใจในความอ่อนแอของเรา” จะช่วยให้คุณมีชัยชนะเหนือ “ความอ่อนแอ” และ “การทดลองใจ” อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *