วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน โรม 6:6 “ตัวเก่า”

เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว
เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

Q1 “การตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน” (ถูกตรึง) ส่งผลอย่างน้อย 2 ประการต่อ “ความบาป” ที่มีอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณยังมี “ตัวเก่า” (ความผิดบาป) ใดบ้างที่คุณยัง “สวมใส่อยู่” (พ่ายแพ้) จงอธิษฐาน “ตรึงตัวเก่า” เหล่านั้น และรับการปลดปล่อยจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *