วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม สดุดี 142:1-2 “สิ่งแรก”

ข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า
ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้า
ข้าพเจ้าหลั่งคำคร่ำครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
ข้าพเจ้าทูลเรื่องความลำบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองค์

Q1 เมื่อผู้เขียนสดุดีบทนี้ตกอยู่ในความยากลำบาก “สิ่งแรก” ที่เขาเลือกที่จะทำคือสิ่งใด?
Q2 เมื่อคุณตกอยู่ในความยากลำบาก “สิ่งแรก” ที่คุณ “ควรจะทำ” คือสิ่งใด?      (อ่าน ฟีลิปปี 4:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 32-33   กิจการ 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *