วันพุธที่ 12 กรกฎาคม กิจการ 20:24 “เป้าหมายสูงสุด”

แต่ข้าพเจ้า (เปาโล) มิได้ถือว่า
ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า
แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน
และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า
คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น

Q1 อะไรคือ “เป้าหมายสูงสุด” ในชีวิตของเปาโล? และเปาโลมี “แนวทาง” ในการทำให้เป้าหมายสำเร็จอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “เป้าหมายสูงสุด” ในชีวิตของคุณ? และคุณจะนำ “แนวทาง” ของเปาโลมาช่วยทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 4-6   กิจการ 17:16-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *