วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 1 พงศาวดาร 16:31 “พระเจ้าทรงครอบครอง”

จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์
ให้เขาพูดในหมู่บรรดาประชาชาติว่า “พระเจ้าทรงครอบครอง”

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ “ฟ้าสวรรค์” และ “โลกนี้” เต็มไปด้วย “ความยินดีเปรมปรีดิ์” ?
Q2 คำว่า “พระเจ้าทรงครอบครอง” มีความหมายในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 26-28    กิจการ 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *