วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม สดุดี 86:11 “ดำเนินชีวิตอยู่ความจริง”

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์
ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์

Q1 หลักการสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ จะช่วยให้เราสามารถ “ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง (พระวจนะ) ของพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณต้อง “ขอ…” สิ่งใดจากพระเจ้า เพื่อคุณจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงของพระเจ้าได้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 37-39   กิจการ 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *