วันพุธที่ 9 สิงหาคม เอเฟซัส 4:13-14 “โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่”

จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่
คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป
ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง
และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง

Q1 คุณลักษณะของการ “โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่” จากพระคัมภีร์ตอนนี้มีอย่างน้อย 5 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า คุณจะต้องพัฒนา “คุณลักษณะ” ของการเติบโตเป็น “ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ” ในด้านใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 77-78   โรม 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *