วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 1 โครินธ์ 2:9 “การจัดเตรียมของพระเจ้า”

ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า
สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง
คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์

Q1 “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง” เกี่ยวข้องกับ “การจัดเตรียมของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง” ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้คุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 87-88   โรม 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *