วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม โรม 12:15 “ร้องไห้กับคนที่ร้องไห้”

จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้

Q1 ไม่ยากที่เราจะชื่นชมยินดีกับคนที่ชื่นชมยินดี แต่ทำไมจึงยาก ถ้าเราต้องร้องไห้กับคนที่ร้องไห้?
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณจะมีส่วน “ร้องไห้กับคนที่ร้องไห้” และคุณจะมีส่วนกับคนนั้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 119:1-88    1 โครินธ์ 7:20-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *