วันพุธที่ 30 สิงหาคม 1 เปโตร 5:8 “ต่อสู้กับมาร”

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี
ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ
ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

Q1 คุณมีชีวิตด้านไหนบ้าง ที่มารซาตาน กำลังเดินอยู่รอบๆ เพื่อจะกัดกินคุณ?
Q2 คำว่า “เสาะหาคนที่มันจะกินได้” แสดงว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกมารล่อลวง คุณจะ “ต่อสู้” และ “มีชัยชนะ” เหนือมารซาตานได้อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 6:13-17 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 6:13-17 13 เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้  14 เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว  เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก  15 และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า  16 และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย 17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 129-131   1 โครินธ์ 11:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *