วันศุกร์ที่ 1 กันยายน ฮีบรู 2:1 “เอาใจใส่”

เหตุฉะนั้น เราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้น (พระวจนะของพระเจ้า)
ที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีก
เพราะมิฉะนั้น เราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น

Q1 ทำไมเราต้อง “สนใจในข้อความเหล่านั้น (พระวจนะของพระเจ้า)” ให้มากขึ้นอีก ทั้งๆ ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณ “ให้เอาใจใส่” และ “ให้ความสำคัญ” กับ “การฟังพระวจนะของพระเจ้า” เพิ่มมากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 135-136  1 โครินธ์ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *