วันพุธที่ 20 กันยายน โรม 10:13 “ผู้ที่ร้องออกพระนาม”

เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด

Q1 คำว่า “ผู้ที่ร้องออกพระนาม” หมายถึงใคร? (ดู โรม 10:9 ประกอบ)
Q2 “พระเจ้าทรงเป็นความรอด” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายุเหตุ: โรม 10:9  คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      ปัญญาจารย์ 4-6       2 โครินธ์ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *