วันจันทร์ที่ 25 กันยายน มาระโก 11:26 “ยกโทษ” & “ให้อภัย”

แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่เราควรจะ “ยกโทษ” และ “ให้อภัย” คนที่กระทำผิดกับเรา?
Q2 “ใคร” คือ คนที่คุณรู้สึกยากที่จะ “ยกโทษ” และ “ให้อภัย” ขอความจริงจากพระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณสามารถที่จะ “ยกโทษ” และ “ให้อภัย” คนคนนั้นได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      เพลงซาโลมอน 6-8   กาลาเทีย 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *