วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม เยเรมีย์ 31:3 “ความรักของพระเจ้า”

พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์
เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อชนชาติอิสราเอล (คนที่ติดตามพระเจ้า) อย่างไร? (พิจารณาคำว่า “ที่ไกล” “นิรันดร์” และ “สืบไป”)
Q2 พระเจ้า “ทรงปรากฏ” และ “สำแดงความรัก” ของพระองค์ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 14-16       เอเฟซัส 5:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *