วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 1 เปโตร 1:18-19 “ความประพฤติอันหาสาระไม่ได้”

ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้
ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน
มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง
แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์
ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง

Q1 เปโตรได้บอกถึง “แหล่งแห่งพลัง” ที่จะช่วยคริสเตียนสามารถหลุดพ้นจาก “ความประพฤติอันหาสาระไม่ได้” สิ่งนั้นคือ?
Q2 คุณยังมี “ความประพฤติอันหาสาระไม่ได้” ที่ยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของคุณบ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐานและใช้ “แหล่งแห่งพลัง” ที่เปโตรได้แนะนำ เพื่อช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความประพฤติเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 30-31       ฟีลิปปี 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *