วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ลูกา 6:31 “ยาก”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Q1 “คำสอน” ของพระเยซูข้อนี้ “ยาก” สำหรับคุณในการที่จะทำตามอย่างไร?
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณรู้สึกว่า “ยาก” ที่จะนำข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้กับเขา? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 34-36       โคโลสี 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *