วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม มัทธิว 5:3 “บกพร่อง”

บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา

Q1 การรู้สึกว่า ตนเอง “บกพร่อง” (ไม่มี ขาดแคลน ขัดสน ไม่สมบูรณ์) จะมีส่วนผลักดันให้เรามีความสุขได้อย่างไร? (ดู สดุดี 42:1 ประกอบ)
Q2 คุณกำลัง บกพร่อง” (ไม่มี ขาดแคลน ขัดสน ไม่สมบูรณ์) ในฝ่ายจิตวิญญาณด้านใด อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ให้คุณมีท่าทีเหมือนกับกวางในสดุดี 42:1
หมายเหตุ: สดุดี 42:1 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 47-49       1 เธสะโลนิกา 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *