วันพุธที่ 18 ตุลาคม มัทธิว 5:5 “ใจที่อ่อนโยน”

“บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก”

Q1 การมี “ใจที่อ่อนโยน” (ใจที่ถ่อม ใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า ไม่กระทำตามใจ ตามเนื้อหนังของตนเอง) จะทำให้เรามีความสุข และได้รับแผ่นดินโลก (ใหม่) เป็นมรดกได้อย่างไร? (ดู กาลาเทีย 5:19-21 ประกอบ)
Q2 อ่าน กาลาเทีย 5:19-21 ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอ “ใจที่อ่อนโยน” (ใจที่ถ่อม) จากพระเจ้า เพื่อคุณเลิกทำตามใจตัวเอง เลิกทำตามเนื้อหนัง แต่จะมีใจที่เชื่อฟัง และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
หมายเหตุ: กาลาเทีย 5:19-21 19 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 53-55       2 เธสะโลนิกา 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *