วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม มัทธิว 5:7 “ใจกรุณา”

บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ

Q1 การมี “ใจกรุณา” (ความปรารถนา ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์) จะทำให้เรามีความสุข และได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าอย่างไร? ( ดู กิจการ 20:35 ประกอบ)
Q2 ใครคือคนที่พระเจ้าอยากให้คุณสำแดง “ใจกรุณา” ด้วย จงลงมือทำวันนี้?
หมายเหตุ กิจการ 20:35 “ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 59-61       2 เธสะโลนิกา 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *