วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2 โครินธ์ 7:11 “เสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า”

จงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า
กระทำให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียว
ทำให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และการเดือดร้อนแทน
ความตื่นตัว ความอาลัย และความกระตือรือร้น และการลงโทษ
ในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ท่านก็ไม่ได้กระทำผิด

Q1 “ความเสียใจ”อย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้ามีลักษณะ 6 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คำพูดที่ว่า “ในทุกสิ่งเหล่านี้ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ท่านก็ไม่ได้กระทำผิด” ชี้ให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่จะเกิดขึ้นกับ “จิตใจของคุณ” เมื่อคุณ “เสียใจอย่างถูกต้อง” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 50     ฮีบรู 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *